loading
Iriški put 10A, 21208 Sremska Kamenica
Pon-Sub 07:00 – 15:00h
Iriški put 10A, 21208 Sremska Kamenica
Pon-Sub 07:00 – 15:00h
SERVIS
Bunari

Bunar predstavlja vertikalni hidrogeološki objekat izveden u tlu čija je namena eksploatacija ili osmatranje podzemnih voda. Prema načinu gradnje mogu biti kopani, bušeni i utisni. Bunari mogu znatno varirati u dimenzijama, izdašnosti i kvalitetu vode. Podzemne vode zahvaćene bunarom daleko su kvalitetnije nego vode iz površinskih tokova jer im nije potrebna prerada.

Danas se uglavnom bunari izvode mašinskim bušenjem. Bušeni bunari se koriste za navodnjavanje poljoprivrednih površina, vodosnabdevanje industrije i naselja, odvodnjavanje rudnika, zahvatanje termalnih, termomineralnih i mineralnih voda i sl.

Vršimo:

  • čišćenje bunara do 200 m dubine
  • Izvođenje kompletnih radova grejanja na bunar toplotnom pumpom i izmenjivačem toplote
    • Opremanje hidrozahvata (bunara), otpadnih (kišnih) jama sa kompletnim izvođenjem hidromašinskim i elektro radovima
    • Proizvodnju, popravku i montažu komandno razvodnih elektroormana sa svim propisanim i potrebnim zaštitama za automatski rad istih